Algemene en leveringsvoorwaarden

Laatste wijziging: 29 December 2020.


1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Save That Ass richt zich uitsluitend op de Europese markt.


2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 48 uur na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen die ontstaan bij het plaatsen van de bestelling komen geheel voor risico en rekening van de koper. Een vrijblijvende offerte voor een levering buiten Nederland kan worden aangevraagd via info@savethatass.org. Het kan voorkomen dat producten niet naar ieder land verstuurd kunnen worden.


3. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs en levertermijn. In dit geval brengen wij de koper via mail op de hoogte. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs en levertermijn.

Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Door het gebruik van een creditcard/betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle creditcard/betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en authorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de authorisatie van de betaling weigert accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling en zijn wij niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de creditcard/betaalkaart voor uw bestelling.


4. Meerderjarig of toestemming

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Save That Ass zich het recht de levering zonder verdere berichtgeving op te schorten of te staken.


5. Levertijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid zal Save That Ass haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 14 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal Save That Ass de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal Save That Ass de klant vragen of deze wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal Save That Ass het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 28 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij Save That Ass bekend zijn.


6. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Save That Ass is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


7. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


8. Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Save That Ass te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier.

Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Save That Ass accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Save That Ass moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Save That Ass of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.


9. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.


10. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens het niet nakomen van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.


11. Overmacht

Indien Save That Ass door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Save That Ass wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


12. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Save That Ass tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Save That Ass liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Save That Ass is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


13. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Save That Ass in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Save That Ass niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Save That Ass.

De klant vrijwaart Save That Ass te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Save That Ass blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Save That Ass de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Save That Ass ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt


14. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd het bestuur van Save That Ass.


Contact

Voor vragen over de leveringsvoorwaarden kan contact worden opgenomen met info@savethatass.org.